Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

27. november

Bedriftssamarbeid for fremtidens teknologi

Pressemelding

Utflagging og investering i utlandet vil medføre oppbygging av kompetanse der og nedbygging i Norge. Dette vil ha store konsekvenser for fremtidig industriutvikling i Norge. Begrunnelsen for utflagging av industriproduksjon er de høye lønnskostnadene i Norge. Så oppgaven blir å vurdere alternative løsninger for å kompensere for dette.

Er bedriftene kjent med de faktiske kostnadene med uteproduksjon, og hva det medfører på lengre sikt? Flere bedrifter i andre land velger nå å ta tilbake produksjonen og sette i gang rasjonaliseringstiltak og ny teknologi innen produksjon.

«På lengre sikt vil en ved uteproduksjon miste viktig produksjonsteknologi og dette vil over tid bygge ned det grunnlaget regionen vår er bygget på. Det vil påvirke produktutvikling og opplæring som på sikt vil medføre at vi minster vår største fortrinn, å være de som har den beste kunnskapen på hele verdikjeden for kunden», sier prosjektleder Arne Tande.

Fremtiden er nå

Uten et nært og tett samarbeid med produksjonsmiljøet vil en tape kompetanse og markedsfortrinn på sikt. Norge er en sinke innen automatisering/robotisering. Med den utvikling mange av våre konkurrenter har innen automatisering vil de øke sin konkurranseevne betydelig. Teknologirådets rapport av august 2013 «Made in Norway» synliggjør den fremtidige utfordringen og fremtiden er nå.

Er det mulig å bygge opp en ny teknologiplattform innenfor produksjon i samarbeid med opplæringsinstitusjoner slik at en kan være rustet til den utfordringen som kommer om kort tid innenfor produksjonsteknologi. Vurdere om det er mulighet til å få et samarbeid med flere bedrifter både innen teknologi, kunnskap og eventuell «fellesfjøs» for rasjonell produksjon. Prosjektets mål er å konkurrere på pris med øst-europeiske land og i tillegg være bedre på kvalitet og forutsigbarhet.

Er dette mulig/realistisk å få til? Kan industribedrifter i regionen samarbeidet på dette området? Der må utvikles et senter for maskinering/produksjon. Mange oppgaver vil det være ulønnsomt og uhensiktsmessig å ha på hver bedrift, miljøet blir for lite og investeringene for store. Det må utvikles et samarbeid mellom bedriftene, utdanningssystemet, politisk system lokalt og virkemiddelapparatet.

Før ble roboter og automatisering sett på som en konkurrent til arbeidsplassene, nå har dette forandret seg og alle ser at en må være aktivt med i utviklingen og at det sikrere arbeidsplassene.

«Forprosjektet, med økonomisk støtte ifra Innovasjon Norge og Haram Næringsfond, skal gå frem til årsskiftet. Hensikten med forprosjektet er å sette seg inn i dagens og morgendagens teknologi innen industriell produksjon og rasjonalisering av denne. Neste fase blir å videreføre forprosjektet, i bedriftene knyttet til en slik etablering, i en utredningsfase for å se på mulighetene for en fabrikk», sier Arne Tande.

Prosjektgruppa arbeider med å sette oss inn i produksjonsteknologien og har besøkt Teknologirådet for å få kjennskap til hvordan de ser for seg mulighetene for roboter, 3D printing og digitalisering gir for Norsk industri. Prosjektgruppa har også besøkt bedrifter i Kongsberg og Raufoss, industrimiljøer som ligger langt fremme i rasjonell produksjon. Frem til nå har en sett på automatisering og robotisering inn mot bilindustri og stor serieproduksjon, nå ser en mulighetene for rasjonell produksjon med svært små serier. Robotteknologien har gått fra 2D til 3D og bli en svært viktig brikke i en rasjonell produksjon.

Ettersom Norge ikke har bilproduksjon ligger vi langt tilbake innen robotisering og den automatiseringsfokus der er innen bilproduksjon. Så mange land har store kompetansefortrinn på dette området og det må vi gjøre noe med.

Før ble roboter og automatisering sett på som en konkurrent til arbeidsplassene, nå har dette forandret seg og alle ser at en må være aktivt med i utviklingen og at det sikrere arbeidsplassene.

Industriinkubatoren på nordre Sunnmøre er en viktig medspiller. Den maritime den maritime klyngen i regionen er internasjonalt ledende og har et internasjonalt simultaormiljø.

Norske leverandører må tenke nytt og jobbe annerledes enn før

Innovasjon Norge er pådriver for økt verdiskaping i Møre og Romsdal, og ønsker å bidra til å utvikle og kommersialisere forpliktende bedriftssamarbeid som også kan styrke internasjonal konkurransekraft.

En stadig større del av aktiviteten innen skipsbygging, utstyrsproduksjon og skipsdesign som tidligere ble utført i Norge og Europa, utføres nå i andre verdensdeler. Dette er både en utfordring og en mulighet, og forsterker det faktum at norske leverandører må tenke nytt og jobbe annerledes enn før.

«Innovasjon Norge ser på dette som et veldig spennende prosjekt, som kan bidra til at vi opprettholder og styrker produksjon og kompetanse i vår region. Dette ville ellers stått i fare for å bli out-sourcet til øst-europa eller asia. Mange bedrifter står – eller vil stå over for dette valget ganske snart.» Sier Bodil Hollingsæter, Direktør for Innovasjon Norge Møre og Romsdal

«Det er viktig å opprettholde et produksjons- og kompetansemiljø i regional industri. Dette finner vi så spennende at vi har valgt å støtte det pågående forprosjektet. Vi ser med stor spenning frem til at arbeidet blir videreført sammen med industrien selv», sier Bodil P. Hollingsæter.

For mer informasjon, kontakt:

Prosjektgruppa:

  • Arne Tande, Offshore and Industry Support AS, 90 12 45 43
  • Lars Gjørsvik, industriinkubator på Nordre Sunnmøre
  • Pål Terje Huse, rådgiver
  • Guttorm Ulla, fra Haram Innovasjonsstudio

Innovasjon Norge:

Bodil Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal, 908 46 388.